Braveova kotleta youtube

Tajomstvo dokonalej bravèovej kotlety alebo hovädzieho kotleta je jeho správna ¹truktúra. Hovorí, ¾e na dosiahnutie mäsa nielen krásne v chuti, ale aj riadne krehké, silné a pripravené, musíte mu vzia» tú správnu hrúbku, alebo mo¾no dokonca rovinnos».

Nákup stroja na ¹µahanie tela nie je u¾itoèný v èastej domácnosti, kde sa potreba degenerova» mäso na kotlety vyskytuje raz za niekoµko dní, ale je nevyhnutný nákup do gastronomických okamihov, v ktorých sa denne vyrába mno¾stvo kusov mäsa na kotlety.

Kúzelník chopper je daná rozdrvi» mäso pre dokonale ploché, rovnomerne drvené kotlety. Vïaka tomu sa kotleta na celej svojej ¹írke rozdrví na takú silnú vrstvu, ktorá je veµmi dôle¾itá pri ochutení a vyprá¾aní. V re¹tauráciách, v ktorých sa pou¾íva veµa bravèových kotiev, alebo v lahùdkárskych podnikoch, kde sa denne pripravujú hotové bravèové kotlety, je rezaèka povinným nákupom. Je to istá investícia, preto¾e vïaka tomuto elektrickému riadu nemusíte zamestna» zamestnanca na umývanie kotiev. Staèí vlo¾i» kúsok tela na správne miesto prístroja a po niekoµkých sekundách ho rovnomerne rozotrie».

V gastronómii sa èasto získavajú elektrické zariadenia, ktoré vïaka krátkemu a µahkému spracovaniu a fragmentácii urýchµujú proces vytvárania riadu. Nebude sa schováva», ¾e keï robí kotlety, pou¾íva veµa èasu nie tak moc, ¾e sa sma¾í, peèie alebo varí, ale tak pripravuje telo na vyprá¾anie. Keï existuje veµa kotiev na vytvorenie, stojí za to dosiahnu» zariadenie urèené ¹peciálne na uµahèenie na¹ej práce a urýchlenie procesu vytvárania jedla pre va¹e pohodlie.