Daoove registraene pokladne lacne

Na základe vyhlá¹ky ministra financií z 4. novembra 2014 o registraèných pokladniach niektorí poskytovatelia slu¾ieb èelili dileme, èi lep¹ou voµbou pre ich úlohy je pokladòa alebo daòová tlaèiareò. Doteraz mnohí daòoví poplatníci, ktorí uskutoènili finanènú kampaò na prácu jednotlivcov, odstúpili od poslednej povinnosti.

Spravovali motoristov, lekárov, právnikov, kaderníkov, kozmetikov, vulkanizátorov a µudí ponúkajúcich stravovacie slu¾by. Prah, ktorý odstraòuje po¾iadavku elektronického zaznamenávania obratu, je stále 20 000. Podµa ministra umo¾ní nové nariadenie obmedzi» utajenie skutoèného obratu a zní¾i» ¹edú zónu.Pokladnica sa lí¹i od tlaèiarne tým, ¾e toto èíslo je úplne nezávislý nástroj, prevádzkovaný iba predávajúcim a venovaný v¹etkým typom podnikania alebo slu¾by. Jeho základòa (PLU sa stretáva vo vnútri. Tento nástroj je urèený pre poskytovateµov slu¾ieb, ako aj pre slabé a be¾né obchody. Mô¾e sa tie¾ vykonáva» v celých nákupných zariadeniach, ale existuje systémový pokladník, ktorý funguje samostatne alebo je knihou predajného systému. Výhodou pokladníc sú zároveò nízke nákupné náklady, veµký výber modelov, napríklad prenosný. Nevýhody zahàòajú: nedostatok prístupu k zásobám priamo z misky, mo¾nos» vyu¾íva» komplexné systémy zliav a vystavovanie faktúr DPH.Fiskálna tlaèiareò Novitus bono nefunguje samostatne, musí by» pripojená k poèítaèu, tak¾e ak sa chystáme na to, spomeòme si to. Je daný akýmkoµvek poèítaèovým programom, ktorý ho ovláda pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Tlaèiarne sú urèené predov¹etkým pre v¹etky maloobchodné re»azce s rozsiahlou výrobnou základòou (dokonca aj desiatky tisíc výrobkov. Iné funkcie týchto zariadení sú spôsob vydávania faktúr s DPH a následný prehµad o akciách a výhody sú veµké nákupné náklady a chcú pracova» s poèítaèom.