Detsky psycholog oceu

Ak sme pripravení na to, ¾e die»a kvôli svojmu veku nepotrebuje psychologickú podporu, sme prítomní v ¹irokej chybe. Nie je úplne pravda, ¾e psychologické problémy vznikajú v mu¾ovi v dospelosti. Takéto plánovanie je zvyèajné. Deti tie¾ potrebujú pomoc pri rie¹ení výziev ka¾dodenného ¾ivota.

Ak sa die»a chystá k lekárovi, nedajte ho ako hor¹iu kvalitu. To absolútne nemô¾eme urobi». Die»a musí cíti», ¾e je to príjemné cez nás aj vo veµkých akceptovaných. A konzultácia s ním u lekára, èo je detský psychológ Krakov, je len výsledkom na¹ej s»a¾nosti, ¾e plánujeme mu pomôc». Ak sa die»a bude cíti», ¾e náv¹teva nefunguje v na¹ich oèiach hor¹ie, zaène rýchlej¹ie s pomocou psychológa. Na druhej strane je mimoriadne dôle¾ité dosiahnu» maximálne úèinky lieèby.

Kedy mám ís» s psychológom so svojím die»a»om? Akýkoµvek druh správania, o ktorom sa domnievame, ¾e nie je správne, v¹etky zistené poruchy by mali by» konzultované s odborníkom. Ak má die»a na modeli nízke správy s priateµmi aj s priateµmi v skupine, alebo sa tie¾ bojí ís» do ¹koly v tíme, potom by sme mali reagova». Pamätajte, ¾e takéto správanie nie je normálne, ale patologické. Nie je to len to, ¾e die»a je pozorované nevhodne, ale samy prehlbujú predmet svojej psychologickej povahy. Nepodceòujte ich. Pokúsme sa nájs» príèinu. Rozhodne nie sám, ak to nie je mo¾né. Nezastupujeme posledné potrebné predispozície. Ale len tým, ¾e nav¹tívite lekárov.

Pri výbere psychológa pre pozornos» pre svoje vlastné die»a, poïme sa v¾dy pozrie» na osobu, ktorá rýchlo a na dobrý deò ukazuje pekný a jednoduchý prístup. Atmosféra, ktorú psychológ robí v jednoduchej kancelárii, je kolosálnym vyhlásením o úèinkoch stretnutia. Die»a sa s ním musí cíti» dobre. Musí nájs» v psychológa ¹tít proti zlej láske, tie¾ ma» pocit bezpeèia vo svojom okolí. Musí ma» dojem, ¾e veµa nehovorí, psychológ bude le¾a» na jeho boku, ¾e ho bude spája».