Gerbologia banskeho duboveho dreva

Gynekológia ide celú cestu. Existuje e¹te viac rôznych systémov pre otázku µudského tela. Stále menej invazívne a èoraz presnej¹ie. Veµkým problémom medzi sexuálne zneu¾ívanými ¾enami je rakovina krèka maternice, ktorá je v skorých ¹tádiách jej nálezu dokonale vylieèiteµná.

Hoci sa objavia ru¹ivé príznaky, ktoré mô¾u by» kµúèom k tejto chorobe, mali by ste sa ihneï zaregistrova» u odborníka na kolposkop, aby ste ochorenie vylúèili. Dôsledkom nedostatku záva¾nosti symptómov, ktoré pre¾ívajú rie¹enie maternice.

Takýto výskum sa pripravuje s pou¾itím kolposkopu. Nie je to niè zvlá¹tne ako mikroskop so spekulom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny s pravou vzorkou, aby zistila, aká je reakcia vo vagíne. Tento mikroskop umo¾òuje dosiahnu» trojrozmerný efekt a navy¹e robí symptóm sa zvý¹i a¾ desa»krát, tak¾e gynekológ bude môc» skutoène skúma» steny po¹vy a krèka maternice, aby starostlivo posúdila, èi existujú nejaké zmeny. Treba pripomenú», ¾e sa musíte pripravi» na ¹túdiu. Gynekolog bude pravdepodobne pouèi», ako sa chráni» pred testom. Po prvé, tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením je oslobodenie od sexuálneho kontaktu aj z gynekologických zá¾itkov.

®ena, ktorá sa stará o kolposkop, zvyèajne pracuje na konkrétnej gynekologickej stolici. Tento test je zvyèajne niekoµko a¾ desa» minút. Ak sú tieto úèinky znepokojujúce, potom sa gynekológ mô¾e rozhodnú», ¾e urobí hysterektómiu, potom sa potreba odhodí od urèitej úrovne sexuálnej aktivity, preto¾e bohatí budú cíti» veµmi »a¾ké nepohodlie. V príklade tohto nástroja a ergonomických parametrov sú dôle¾ité, preto¾e to je potom pracovný nástroj.