Hasiaca pena

Vodná para je be¾ne pou¾ívaná hasiaca látka. Spojuje sa len v uzavretých priestoroch s malou kubatúrou. Pou¾itie pary na hasenie vo voµnom priestore neposkytuje oèakávané výsledky. Para má obmedzenú praktickú hmotnos» aj v podmienkach otvoreného povrchu, ktoré nedosiahne správnu koncentráciu hasenia.

Money AmuletMoney Amulet Jedinečný spôsob, ako bohatstvo a prilákať šťastie

Odporúèa sa pou¾itie pary v interiéroch, ktorých objem neprevy¹uje 500-520 m3. Preto by mali by» úzke miestnosti. Akýkoµvek únik zní¾i úèinnos» potláèania pary.Najèastej¹ie sa vodná para prispôsobuje po¾iarom, ktoré sa mô¾u vyskytnú» v su¹ièkách dreva, skládkach horµavých materiálov, na lodiach, èerpaní ropných produktov, v bytoch s vulkanizaènými kotlami alebo rektifikaèných kolónach.Para ako hasiaci materiál sa urèite pou¾íva na hasenie po¾iarov pevných telies, ktoré nereagujú s vodou za zvlá¹tnych teplotných podmienok. Na druhej strane nie je vhodné pou¾i» vodné pary na hasenie po¾iarov, ak sa horiace materiály v dôsledku vz»ahu s parou znièia.Pou¾itie vodných pár na hasenie po¾iarov zni¾uje koncentráciu kyslíka do stavu, v ktorom je proces spaµovania zlo¾itý. Para odparuje horµavé plyny v spaµovacej zóne.Najefektívnej¹ie a najstrm¹ie je hasenie po¾iarov nasýtenou parou, ktorá sa podáva pod tlakom od 6 do 8 atmosfér.Paru ako hasiaci prostriedok "hasenie parných po¾iarov" mo¾no pou¾i» len v súèasných miestnostiach, pre ktoré sa plánuje zabezpeèi», aby v nich neboli pracovníci. Pomocou veµkej tlakovej hasiacej pary by mohlo dôjs» k ohrozeniu zdravia a dokonca aj µudského ¾ivota.