Jarocin jedlo

Nedávno sme mali Valentín, preto som sa rozhodol, ¾e budem robi» nejakú prí»a¾livos» pre moju priateµku. V projektoch som mal dve veèere a dezert v spoloènosti vína a vonných svieèok z veµkého obchodného domu. Prvý nápad - mu¹le. Veµmi drahé jedlo, ale aj »a¾ké robi», preto¾e mu¹le potrebujú vedie» dobre vyprá¾a», aby sa z nich uspokoji» chu».

Hairise SprayHairise Spray - Pozrite sa, aké µahké je zbavi» sa ple¹atosti!

Bohu¾iaµ, kuchár je od mòa v podstate priemerný. V skutoènosti by som mohol poveda», ¾e zaèiatoèník, preto¾e to bude takmer pravda. Hµadal som recept na tieto sandále na internete. Nebolo to problém pochopi» polovicu textu, preto¾e v¹etko bolo vytvorené v angliètine! No, nie potom, èo som to vzdal, som hodil v¹etko v interpretu a padneme na prvku, spolu s intuícia kuchára (èo vlastne nemám. Rozhodol som sa, ¾e dám týmto slávkam veµa zeleniny. Napriek tomu som zabudol, ¾e zeleninu je potrebné odstráni» a odstráni» ako prvú. On bol dosta» stres, preto¾e pódium bolo e¹te menej a som bol urèite v pozadí. Zaèal som rozrába» zeleninu, len som chcel dosta» prst rovno ... No, ako jediný mu¾, ktorý som sa nevzdal. Pri¹iel som s plánom - rezaèka na zeleninu. Tak¾e to bol vlastne hit. Nie je to málo, ¾e som u¹etril niekoµko sekúnd pre rezanie opä» nemuseli bá» o svoje èiny pri pou¾ívaní drvièa. Ak bola táto suma rýchlo hotová, hodil som mu¹le na maslo. Prirodzene, samozrejme, v¹etko bolo vyprá¾ané ako na obrázku z internetovej karty, na ktorej som na¹iel recept. Napriek tomu som zabudol, ¾e mám pripravi» nejakú polievku. Rýchlo skoèil do neïalekého obchodu, aby si polievku v pohári a nalial ju do hrnca a potom vymeni» iba. Pre dezert som mal v domácej mraznièke pripravenú vlastnú domácu zmrzlinu. Je dobré, ¾e som sa predtým motivoval k tomu, aby som to dosiahol, preto¾e by som u¾ nemohol niè robi». Musím prizna», ¾e pár málo èasu, ktoré mi zachránilo zeleninovú frézu, mi zachránilo dve veèere. Dievèa sa zaèalo a v¹etko obdivovalo moje kulinárske zruènosti.