Kon trukcia iarivky

Existuje veµká mno¾stvo zariadení, ktoré osvetµujú svetelnú zásuvku. Jedným z takýchto zariadení sú ¾iarivky, be¾ne známe ako ¾iarivky. Sekrécia svetla, ktorý je v prvom rade emitované elektróny na rie¹enie bod alkoholu a fluorescencie, ktorý je vytvorený v luminforze.

Takéto rie¹enia sú miestom medzi vykurovacími elektrónmi a tu hovoríme o K1 a K2. Poèas tohto procesu vzniká ultrafialové ¾iarenie, ktoré je bohu¾iaµ tragické pre oèi. Toto ¾iarenie padá na fosfor a keï padá, vyvoláva fluorescenèné svetlo, ktoré je pre nás charakteristické. Je potrebné ma» na pamäti, ¾e v prípade ¾iariviek musí pred zapaµovaním predchádza» zahrievanie elektród. Tak¾e je tu takzvané horúce zapaµovanie. Okrem toho, aby sa zá¾ihová ¾iarovka zapálila, sú potrebné ¹tartér, ¹krtiaca klapka a kondenzátor.V ¾iarivkách je stroboskopický efekt - nazývaný blikanie svetla. Po¾iada o zmeny v napätí. Tento zlo¾itý jav sa zvyèajne prejavuje v bytoch, kde sa nieèo rýchlo otáèa, napríklad tu mô¾e by» napríklad motor alebo obrábací stroj. V zmysle zabránenia tejto èinnosti je potrebné pou¾íva» systém vybavený dvoma existujúcimi ¾iarivkami a potom musia by» napájané s napätím posunutým vo fronte.Tradièné ¾iarivky majú veµa výhod. Pou¾ívajú hlavne oveµa menej energie a získanie takejto ¾iarovky je u¾ veµmi prí»a¾livé, najmä ak bude dlho svieti» v interiéri - samozrejme, bez vylúèenia. ®iarivka pou¾íva a¾ pä»krát menej energie ne¾ be¾ná ¾iarovka.Pracovný èas ¾iarivky závisí samozrejme od stupòa jeho prevádzky. Ale to prinesie na dlhú dobu, ale potom, keï sa zvyèajne nezapne, nevypíname to.®iarivkové svietidlá produkujú oveµa menej svetla a zároveò ich robia prírodnej¹ími. Okrem toho sú ¾iarivky ¹iroko dostupné. Mô¾ete si ich kúpi» v takmer akomkoµvek obchode. Bohu¾iaµ, sú veµmi drahé ako staré ¾iarivky, èo je ich hlavná nevýhoda.