Krajae ruk na rezanie za studena

Krájaè syrov je stravovacie zariadenie pou¾ívané v re¹tauraèných predajniach a predajniach potravín. Vo väè¹ine spoloèností majú nárok na nákup zariadenia, ktoré narezáva syr a studené mäso. Treba v¹ak pripomenú», ¾e krájaè syra by mal ma» teflónovú èepeµ, aby sa zabránilo nalepeniu syra na nô¾.

Kde sa stretneme s krájaèom?Krájaèe pou¾ívané v stravovacích zariadeniach, ako sú re¹taurácie, stravovacie zariadenia a zariadenia kolektívnej vý¾ivy, sa vyznaèujú oveµa vy¹¹ou úèinnos»ou ako spotrebièe, ktoré sa vkladajú do obchodov, kde sa pou¾ívajú aj na rezanie men¹ieho mno¾stva tovaru. Ide o hypermarkety, kde sa syr nare¾e nielen na prianie zákazníka, ale predáva sa aj v rezanej kon¹trukcii v samoobslu¾ných priestoroch.

Krájaèe syrovKrájaè syra by mal zaisti» precíznos» a efektívnos» práce vïaka ostrým no¾om a umo¾ni» gravitaèné krájanie, poèas ktorého sa hotové plátky kombinujú v hlave daného miesta. Ak rozrezaný výrobok rozpozná ¾ivot nalo¾ený na konci ïal¹ieho predaja, mô¾eme nastavi» mno¾stvo záplat, ktoré je potrebné zaplati». Je to potom mo¾nos», ktorú majú automatické zariadenia. Koniec produktu mô¾e by» tie¾ vhodne narezaný pomocou prítlaènej dosky zvolenej pre misku v tomto pláne. Rozsah nastavenia hrúbky rezov je 0 a¾ 28 mm. Rozmery èepele sú zvyèajne 250 a¾ 300 mm. Je obzvlá¹» dôle¾ité zabezpeèi» bezpeènos» práce klienta a zabráni» pre»a¾eniu zamestnanca tak, aby nespôsoboval nadmernú únavu spôsobenú dlhou prevádzkovou dobou zariadenia.Krájaèe syrov do skupín sú spôsobené faktormi hliníka, ktoré prichádzajú do styku s potravinami z eloxovaného hliníka a látky z lakovaného hliníka. Z tohto dôvodu sú men¹ie, ale stále poskytujú u¾ívateµovi stabilitu poèas práce.