Lekarske prehliadky alebo vouny deo

Colposkop vy¹etrenie je ¹túdia, ktorá mô¾e ma» veµa úèinku pri odhalení pacientovej choroby, ktorá bude úspe¹ná. Colposcope je potom zdravotníckou pomôckou, ktorá vám umo¾òuje vzia» kúsok tkaniva z vagíny, steny maternice alebo vulvy.

Vïaka tomu mô¾e pohodlný lekár s dobrými názormi vyzerat lep¹ie na takom tkanive a rozpozna», èi na nej existujú nejaké zmeny. Kolposkopia je zá¾itok, ktorý vïaka dobrému zariadeniu doká¾e lekárovi starostlivo sledova» vagínu, maternicu, kanál a vulvu pacienta. Je to aktuálna otázka, ktorá prakticky 80% umo¾òuje detekciu rakoviny, èo je bohu¾iaµ bohu¾iaµ nevylieèiteµná choroba. Vïaka najnov¹ej ¹túdii mô¾e by» rakovina objavená v ranom ¹tádiu, a to vïaka tomu, preèo to bude spôsob, ako vylieèi» pacienta. Cytológia, ktorá sa stále vykonáva u gynekológa, detekuje zmeny rakoviny iba v 70%. Av¹ak lekári sa v súèasnosti domnievajú, ¾e je rozumné viaza» obidve tieto metódy, t.j. najskôr urobi» cytologické vy¹etrenie a neskôr kolposkopiu. Obe integrované metódy poskytujú prakticky stopercentnú ¹ancu na zistenie rakoviny v takom ¹tádiu, ¾e po okam¾itom zákroku bude lieèiteµná. Vïaka kolposkopu, ktorý spôsobuje, ¾e ¾enské orgány sa pozerajú na cestu, doktor mô¾e stále urèi» miesto operácie a po jej aplikácii doká¾e zisti», èi to bolo správne. Pap smear je ¹túdia, ktorá je propagovaná µuïom, ktorí prekroèili dvadsa»pä» rokov ¾ivota a vzali sexuálny styk. Ka¾dý nesprávny výsledok (dokonca aj najmen¹ia odchýlka v cytológii by sa mal ïalej overi» ako dôkaz pou¾itím kolposkopu. Predtým, ako je takáto otázka nariadená odmietnutie akéhokoµvek zásahu do krèka maternice a po¹vy, èi sa mô¾u alebo nemô¾u vykona» gynekologické vy¹etrenia, a sexuálny styk niekoµko dní pred vy¹etrením nie je povolený. Okrem toho skúsenosti nie sú postavené poèas men¹truácie. Lekárstvo sa stáva èoraz èastej¹ie. To je obzvlá¹» skvelé, preto¾e hra» s rakovinou, ktorá je u¾ lieèená na nevylieèiteµnú chorobu, je zlá. Bohu¾iaµ, detekcia tohto ochorenia príli¹ neskoro prakticky v¾dy prebieha po smrti pacienta. Preto sa v ¹túdii s kolposkopom, ktorý ¾ije znaène priateµský spôsob, ako pôsobi» proti.