Mal uhlikovy opis

Workaholizmus je veµká psychologická závislos». Ukazuje sa, ¾e je potrebné neustále plni» svoje povinnosti, v prípade ktorých sa vynechajú rodina, priatelia, odpoèinok a spánok. Samozrejme, práca je nápoj zo skutoèností ¾ivota v¹etkých zamestnancov. Preto workaholismus je tá istá závislos», ktorá nekomunikuje s rozpakmi. A kedy ich pozna» vedµa seba?

Workaholism má obrovskú potrebu nepretr¾itej prevádzky. Pacienti lieèení v ka¾dom okamihu ako màtvy èas. Oni potom cítia nepohodlie a zlú náladu. Èasto trvajú v jednoduchom kancelárii po pracovnej dobe a praská dni voµna a sviatkov. Je to prostredníctvom tohto zanedbávanie rodiny, priateµmi, a nevyplývajú z rozptyµovanie tie¾ nevedú svoje slabiny a expozícií. Veµmi èasto sprevádza neustále bolesti hlavy, nevoµnos», únava a faktov so starostlivos»ou a spánku.

Na uµahèenie lieèby stojí za zistenie chyby tohto problému. Zvyèajne závislí sú typickými perfectionistami. Majú veµké ambície a vyberajú v¹etko, aby mohli robi» jednoducho dokonale, veµmi »a¾ko, bez akýchkoµvek nedostatkov. Mnoho ¾ien má tie¾ názor, ¾e workaholizmus mô¾e by» spojený so skúsenos»ou nedostatku hodnoty. Závislé osoby by mohli by» príbehmi materiálne problémy a dnes závisia od toho, ako najlep¹ie vyu¾i» svoju kariéru na zvý¹enie svojho príjmu.

Workaholizmus, rovnako ako akákoµvek psychická závislos», má známe negatívne úèinky. Paradoxne dochádza k poklesu efektívnosti a produktivity. Workaholics sú vyèerpané nepretr¾itý výkon svojich povinností, preto¾e si neuvedomujú, zo súèasnosti, ¾e sme vlastne stráca veµa èasu, napr. Premý¹µate o prácu a premý¹µa» nad ka¾dou úlohu. Najhor¹ím ne¾iaducim úèinkom je starostlivos» strata nad na¹imi ¾ivotmi, tak závislý na nevyhnutne ís» pre zdravé psychoterapiu.