Neplodnos ktora sa testuje

Neplodnos» je zvyèajne obrovská dráma pre páry, ktoré hµadajú die»a. Realizácia ich najväè¹ieho snu, alebo chcú ma» deti, je nemo¾né. Táto podmienka pravdepodobne nepriaznivo ovplyvní vz»ah vo vz»ahu. A napriek »a¾kostiam stojí za to bojova» za vysvetlenie tejto témy. Príèiny neplodnosti mô¾u by» veµa, ale len vhodná diagnóza poskytne odpoveï, èi man¾elka hµadajúca die»a je príle¾itos» na prekonanie týchto »a¾kostí.

BeezMAX

Diagnóza neplodnosti zaèína lekárskou anamnézou, ktorú lekár chodí s párom hµadajúcim die»a. Je to v súèasnosti dôle¾ité, preto¾e problém neplodnosti sa týka tak ¾ien, ako aj klientov. Poèas rozhovoru ¹pecialista kladie veµa otázok vrátane tých, ktorí sú intimní. Lekár sa okrem iného pýta o spôsobe ¾ivota, minulých chorobách a liekoch. Aby ste sa pripravili na takýto rozhovor, stojí za to zisti», èi sú va¹i rodièia alebo starí rodièia podobné problémy a èi majú iné ochorenia, ako je cukrovka. Keï lekár zhroma¾dí v¹etky potrebné údaje, prijme uznesenia o vykonaní vhodných testov. Stojí za zmienku, ¾e klient by mal by» hlavným predmetom diagnostiky, preto¾e je veµmi príjemné vylúèi» neplodnos». Staèí vykona» posledný test spermy. Jeho výsledky mô¾u by» známe páru 24 hodín po teste. Prvým krokom u ¾eny je urèi» hladinu hormónov, ktoré sú v priebehu reprodukcie. Tento test sa zvyèajne vykonáva ráno, preto¾e pacient potrebuje pôst. Jeho úspech predstavuje lekár, ktorý s man¾elkou urobí ïal¹ie rozhodnutie. Súèasný èas sa tie¾ vykonáva u mu¾ov, úspe¹ne, keï analýza spermií nepreukázala ¾iadne abnormality. Ïal¹ím krokom je pou¾itie zobrazovacích testov v osobe. Ich cieµom je posúdi» správnos» reprodukèných orgánov. Je to mimoriadne povinné v prípade, ¾e osoba bola v histórii.

Èasto mnohí ¹pecialisti odporúèajú, aby ¾ena sledovala cyklus pred tým, ne¾ navrhne inú metódu výskumu. Len aby to chráni», písa» o povahe problémov s neplodnos»ou.