Nudzove osvetlenie anglicky preklad

Keï vidíte, ¾e je v súèasnosti »a¾ké si predstavi», ¾e robíte veci, keby nedo¹lo k ¾iadnemu kontaktu s elektrickou energiou. Ale keï je známe, niekedy dochádza k rôznym poruchám, prepätiu alebo údr¾bárskym prácam, èo znemo¾òuje nedostatok elektrickej energie. Pri tejto príle¾itosti sa v¹ak musí robi», najmä ak sa zdá by» verejným zariadením. Preto je k dispozícii núdzové LED osvetlenie, ktoré je mo¾né úspe¹ne pou¾i» aj v iných nákupných centrách, autosalónoch alebo v divadlách okrem moci aj mnohých zahranièných in¹titúcií.

Okrem toho, ¾e takéto osvetlenie je ïal¹ím zdrojom svetla, je to viac ako ïal¹ia dôle¾itá funkcia. Konkrétne sa èasto porovnáva s novým typom chodieb, ktoré vedú k evakuaèným rie¹eniam. Vïaka nim mô¾ete v prípade akéhokoµvek nebezpeèenstva, napríklad spojeného s po¾iarom, bezpeène vyrie¹i» rie¹enia z konkrétnej budovy bez ohµadu na to, aká veµká je to vyu¾iteµná oblas». Za takéto rie¹enie stojí za to investova», preto¾e vám umo¾òuje odhadnú», ¾e v prípade akýchkoµvek »a¾kostí s dodávkou elektriny sa µudia stretávajúci sa doma nebudú panika».

Pomocou takéhoto osvetlenia mô¾e by» presne umiestnená tak, ¾e ak je to potrebné, nie je jasný rozdiel medzi základným osvetlením a núdzovým osvetlením. Dôle¾ité je zruène nastavi» technické parametre núdzových svetiel tak, aby sa uzavreli, ako keby to bolo úspe¹né, ako v chodbách av temnote budú prevláda». Takéto osvetlenie sa preto primárne získava pre objekt, kde je nedostatok elektrického napájania ïaleko komplikovaný a dokonca nemo¾ný vykona» prácu, ktorá je typická pre konkrétnu budovu.

Výber typu núdzového osvetlenia a rozpoznanie dôle¾itosti zohµadnenia toho, ¾e chodby v budove majú inú ¹írku a steny majú inú vý¹ku. Na predaj nájdete tie, ktoré tvoria obdå¾nikové puzdro alebo tie s kombinovaným rámom. Aby bolo takéto osvetlenie mimoriadne presné pre ¾eny, ktoré chcú opusti» budovu, sú ponúkané s pravými piktogrammi, na ktorých je ¹ípka oznaèujúca smer, do ktorého by mal ís» opusti» známy objekt.