Odlueovaee plynov

Teleskopický dávkovaè je zariadenie, ktorého dôle¾itá dôle¾itos» je v prvom rade zber prachu z odpra¹ovacích nástrojov a ka¾dého druhu skladovacích nádr¾í. Navy¹e podávaèe trpia veµmi tesným uzatvorením diskutovaných prvkov, a to ako poèas práce, tak aj v kµudovom stave. Pevné tesnenie zabraòuje dekompresii zariadení. Treba zachova», aby teplota pokuty nemohla by» ni¾¹ia ako 200 stupòov Celzia. Okrem toho nemô¾e by» reè o agresivnosti prachu.

Tieto zariadenia sa pripájajú k telu, lopatkám, rotorom a motoreduktorom. Telo je stacionárne, ale v òom je rotor, ktorý sa otáèa. Rotor má ¹es» a¾ osem lopatiek. No¾e mô¾u by» aj oceµové, ale ich spracovanie mô¾e by» pokryté gumovými podlo¾kami. Rotor sa stretáva v lo¾iskových telesách. Lo¾iská sú posunuté od tela tak, aby sa nedostali do nich. Prevodový motor je pripevnený k telu. Poháòa rotor otoèného podávaèa. Ako vstup, tak aj výstup z diskutovaného zariadenia je ukonèený prírubou, buï ¹tvorcovou alebo v¹etko.Keï má zmysel získa» bunkový dávkovaè, stojí za to venova» pozornos» jeho vý¹ke, typu prachu, prevádzkovej teplote dávkovaèa a pracovného prostredia. Pred zakúpením je najlep¹ie poradi» sa s Va¹im správnym poradcom.Mobilné dávkovaèe sú pri pou¾ívaní veµmi populárne a ich úloha nie je jemná. Ich základným rie¹ením je predov¹etkým dávkovanie jemnozrnných a sypkých materiálov. Hovoríme o takých dokumentoch ako zrná obilnín, su¹ené mlieko, korenie, korenie, korenie, cukor, kazeín, soµ, filtraèný prach.Pou¾itie bunkových dávkovaèov je veµmi vysoké. Spolupracovníci sa spotrebúvajú v mnohých odvetviach aj vo v¹etkých fázach implementácie, ako baliaca linka na výrobky, na vá¾enie, dávkovanie a pneumatickú dopravu.Zásobníky na báze úèelu mô¾u by» pou¾ité ako tzv. Uzávery, ktorých predpokladom je odstráni» pracovnú guµu vlastnými tlakmi. Treba tie¾ pripomenú», ¾e v období hygienizácie kalu hrá veµmi dôle¾itú úlohu ako zariadenie na dávkovanie dávok èinidla pou¾ívaných na hygienizáciu kalu.Cieµové dávkovaèe musia spåòa» prísne hygienické normy a bezpeènostné predpisy stanovené zákonom.