Plus veuka modna prehliadka

V sobotu bola predstavená najnov¹ia zbierka miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala obrovský poèet divákov, ktorí snívali o tom, èo dizajnéri urobili poèas vegetaèného obdobia. Medzi divákmi sa stretneme s niekoµkými celebritami, novinármi a politikmi.Rafinovaný displej fungoval v najmen¹ích detailoch a v¹etko prebehlo bez akýchkoµvek preká¾ok. Na ceste mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. V ich úlohe sa pou¾ili len originálne a vzdu¹né tkaniny s tmavo sfarbenými farbami, vrátane bavlny, bielizne a hodvábu. Na¹i novinári si obµúbili vzdu¹né, farebné maxi sukne vyrobené z háèkovania. Medzi nimi bola pote¹enie vzru¹ené èipkou, romantickými ¹atami a blúzkou s volánkami a vy¹ívanými bikínmi. Na letné obleèenie navrhli návrhári pre ¾eny okrem iného aj klobúky s veµkými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a farebnými kvetmi.Po prehliadke sa skonèila dra¾ba krásnych svadobných ¹iat pripravených pre túto príle¾itos». Obleèenie bolo dané osobe, ktorá si myslela, ¾e si zachová anonymitu. Navy¹e bol vydra¾ený okamih odevu z najnov¹ej zbierky. Príjem získaný z aktuálnej aukcie bude známy ako domovský sirotinec. Treba zdôrazni», ¾e názov netrpezlivo podporuje rôzne charitatívne a funkèné akcie. Jeho majitelia sa opakovane vrátili k predaju svojich diel a kedysi predmetom transakcie bola aj náv¹teva niektorej továrne.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najmodernej¹ia zbierka sa pripája k bodom na zaèiatku mája. Okrem toho informoval, ¾e názov uva¾uje o zalo¾ení poèítaèového obchodu, v ktorom by kolekcie boli iné ako v stacionárnych obchodoch.Va¹a odevná spoloènos» je jedným z najkritickej¹ích výrobcov odevov v regióne. V celom regióne sú niektoré továrne. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, najmä veµmi zaujímavých krajèírov, krajèírov a architektov. V¾dy spoloènos» spolupracuje s poprednými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky majú skutoène veµké uznanie, ¾e aj pred uvedením do obchodu majú tí, ktorí u¾ ráno, chcú zosta» v dlhých radoch. Tieto zbierky sa vyhýbajú v ten istý deò.Výrobky tejto spoloènosti sa z mnohých rokov rýchlo zaoberajú obrovským prírastkom zákazníkov, a to aj v sektore, aj v zahranièí. Keï o òom pí¹e, nezostane, ani nehovoriac o mnohých oceneniach, ktoré dostala, a ktoré uznávajú, ¾e výrobky sú najvy¹¹ej kvality.

Pozrite si ná¹ obchod: Jednorázové kúpeµné obleèenie