Pokladoa 80

Viac ako 2 000 výbuchov horµavých látok, prachu a plynov sa ka¾doroène odosiela v oblasti Európy, ktoré po¹lú k devastácii strojov, po¹kodeniu zariadení a domov a zriedkavo k strate dobrého ¾ivota. Na zaèiatku mô¾e vzniknú» výbu¹ná atmosféra, ktorá vznikne v dôsledku situácie, keï sa zmes vzduchu, horµavých plynov, pár alebo prachu vykonáva, spracováva a uskladòuje v prítomnosti kyslíka. Najpravdepodobnej¹ia výbu¹ná atmosféra je v¾dy v chemických záujmoch, nádr¾ích, rafinériách, elektráròach, lakovniach, staniciach na úpravu vody a námorných prístavoch aj na letiskách.Smernica ATEX bola vytvorená ako dobrovoµné pravidlo pre zariadenia ponúkané v Európskej únii a pou¾ívané na pozadí citlivom na nebezpeèenstvo výbuchu. Od dátumu vstupu do bytu smernice ATEX musí by» tento typ zariadenia certifikovaný ATEX a známy príslu¹ným symbolom. Smernica ATEX 94/9 / ES vy¾aduje, aby výrobcovia dodávali elektrické vybavenie na pou¾itie v potenciálne výbu¹nom prostredí iba s príslu¹ným osvedèením. Na druhej strane majú zamestnanci smernicu ATEX 99/92 / ES, v ktorej ¹pecifikujú po¾iadavky na zlep¹enie zdravia a bezpeènosti osôb, ktoré hrajú v prostredí vystavenom výbuchu. Samotný princíp ATEX 94/9 / EC je prispôsobený zariadeniam s vlastným zdrojom zapálenia, preto¾e ich úspechom je mo¾nos» elektrického vypú¹»ania, generovania statickej elektriny a vy¹¹ích teplôt. Aj keï smernica ATEX je pravidelnou vyhlá¹kou, medzi prínosy podriadenosti obyèajnej, mô¾ete spomenú»:

HondroCream

zabezpeèenie bezpeènosti pracoviska pre µudí vo výrobných predajniach,obmedzenie hospodárskych strát vyplývajúcich z mo¾ných porúch alebo prestojov v práci,zabezpeèenie po¾adovanej kvality nástrojov pre obchod v krajine Európskej únie,koordinácia bezpeènostných a hygienických slu¾ieb útvarov, ako aj zodpovedných útvarov.