Pokladoa pre prepustenie

Novotná pokladòa je potrebná pre µudí, ktorí hovoria o súkromnom podnikaní a ich príjmy presahujú hodnoty stanovené ministerstvom financií.

http://sk.healthymode.eu/multilan-active-priprava-na-vyrazne-zlepsenie-sluchu/

V priebehu dòa by mal ka¾dý produkt zakúpený pou¾ívateµom vystavi» potvrdenie, ktoré je potom základom s»a¾nosti a pre dámu, ktorá hovorí o finanènej èinnosti, je základom pre návrat k daòovému titulu.

K tomu je potrebné vytlaèi» denné fi¹kálne denné správy a mesaèné fi¹kálne mesaèné výkazy. Fiskálna správa (denná alebo mesaèná správa je list, ktorý je zverejnený v pokladnici, ktorý evokuje informácie o objeme prevádzky a dane v èasovej sezóne (deò alebo celý mesiac so stanovenými daòovými sadzbami a predajmi oslobodenými od dane. Úèelom tohto opisu je ukáza» denný alebo mesaèný hrubý príjem s uvedením rôznych sadzieb DPH.

Kedy sa majú vytlaèi» správy pokladnice?

Ako u¾ bolo spomenuté, existujú dva typy fi¹kálnych správ: denne a mesaène. Ako naznaèujú niektoré mená, správy v pokladnici sa odzrkadµujú denne a raz za mesiac, vzadu.

Denný fi¹kálny výkaz je vytlaèený na vyrie¹enie predaja k urèitému dátumu, jeho výsledku alebo do 24:00. Mô¾ete ju tie¾ vytlaèi» neskôr, ale pred prvým predajom nasledujúci deò. Mala by v¹ak ma» skutoènos», ¾e výpis po 24:00 bude teraz iný dátum. Denná fi¹kálna správa nám uká¾e celkovú sumu, za ktorú boli výsledky tohto skutoèného dòa predané.

Daòový úrad tie¾ vy¾aduje mesaèné fi¹kálne správy. Mesaèné fi¹kálne správy musia pracova» na májovom termíne do polnoci pred prvou transakciou v novom dni, ktorý predstavuje posledný mesiac. Mesaèná správa je dôkazom umiestneným na sumu, ktorá poèíta v¹etky predtým vytlaèené denné prehµady. Takáto správa nám ukazuje zhrnutie výsledkov v chladnom mesiaci. Mesaèná správa sa skladá iba z mája.

Ak je denná alebo mesaèná správa pripravená po polnoci a pred prvým predajom a v správe bude iný dátum, nie je to nieèo nervózne, preto¾e nie je potrebné predklada» rie¹enia v modernej potrebe.