Povinnost viest evidenciu obratu a vysku splatnej dane

Účelom každého podnikateľa je pri oboznámení sa s platným zákonom o účtovníctve viesť evidenciu majetku spoločnosti. Takéto záznamy sú registráciou dlhodobého majetku.

Medzi dlhodobý majetok spoločnosti patria: pozemky, trvalé užívacie právo na pozemky, budovy a stavby, stroje, dopravné prostriedky, nábytok a vlastné vybavenie, ktorých počet v mieste nákupu presahuje sumu tri tisíce päťsto tovarov, vyžaduje tiež spoluvlastníctvo alebo vlastníctvo daňovníka alebo spoločnosti. Povinnosť zapísať majetok do registra fixných aktív nastáva v máji, v ktorom bolo nadobudnuté.

ProfolanProfolan Profolan holohlavá plešatosť

Register fixných aktív je možné vyvolať v umení získanom v pracovných publikáciách, na tlačených zmluvách s príslušnými položkami z počítača, na kartách vytvorených ručne pomocou kreslených tabuliek alebo v poznámkových blokoch bez vhodných tabuliek, avšak záznamy musia obsahovať všetky potrebné údaje na registráciu. Podmienkou je manuálne vyplnenie dokumentu prijatého v spoločnosti.

Investičný majetok sa eviduje na základe dokladov, ktoré majú počiatočnú hodnotu vloženého majetku. Tabuľka pre registráciu dlhodobého majetku by mala byť: číslo objednávky, dátum nákupu a svadba, ktorá sa má použiť, údaje z dokladu potvrdzujúceho kúpu, popis investičného majetku, symbol investičného majetku, počiatočná cena, odpisová sadzba (závislá od rokov používania, výška odpisov, aktualizovaná počiatočná hodnota, táto suma odpisov a dátum kasácie spolu s východiskom pre jej dosiahnutie. Pri predaji majetku zadajte dátum predaja, ak je majetok zlikvidovaný, priložte správu o likvidácii. V záujme správneho konania musí spoločnosť prijať všetky dokumenty potvrdzujúce nadobudnutie dlhodobého majetku.