Prenajom pokladni

Povinnos»ou daòovníka je v pokladnici naprogramova» tzv. Komoditnú základòu. Je dôle¾ité, aby ste to robili sami alebo prijímaním servisných rád. Pokladòa by mala by» programovanou komoditnou databázou, ktorá okrem iného rozhoduje o spoloènostiach jednotlivých produktov, ako aj o pomoci, ktorú má podnikateµ v predaji. Takto získané spoloènosti sú vytlaèené na origináli a na kópii daòového dokladu.

Motion Free

Nane¹»astie, právne predpisy nie sú na konci definitívne, aby nevznikali problémy u¾ívateµom registraèných pokladníc. Mnohí z nich nechcú veµmi rozsiahlu databázu tovarov a chceli by sa vyhnú» problémom s daòovým úradom. Daòový úrad mô¾e preukáza» nedostatky v programovaní registraènej pokladnice, kedy nebudú predávané výrobky alebo pomoc vôbec ¹pecifikované.

Pri zadávaní názvu komoditnej databázy musíte ma» k dispozícii hardvérové schopnosti va¹ej fi¹kálnej pokladnice na ceste. Jednotlivé modely registraèných pokladníc majú iný poèet znakov, ktoré mo¾no èíta». Minister financií pokladá poslednú mo¾nos», aby v¹etky pou¾ité informácie o výrobku alebo slu¾be umo¾òovali identifikáciu. Príli¹ v¹eobecné názvy nespåòajú zákonné po¾iadavky oddelenia tvorby fi¹kálnej hotovostnej bázy.

Problematika kapacity materiálnej základne a slu¾ieb registraènej pokladnice je obzvlá¹» dôle¾itá pre tých podnikateµov, ktorí predávajú rôzne tovary alebo poskytujú rôzne slu¾by. Samotné produkty a slu¾by, èím viac polo¾iek sa má naprogramova» na trhovej báze plus zdrav¹ia po¾adovaná kapacita základne fi¹kálnej pokladnice. A keï vieme, na základe nariadenia zo 14. marca 2013 v podstate registraèné pokladne ¹pecifikujú, ¾e „potvrdenie o doruèení by malo okrem iného obsahova» názov výrobku alebo slu¾by, ktoré idú s ich ¹pecifickou identifikáciou“. Preto zva¾uje elimináciu situácií, v ktorých daòoví poplatníci budú pou¾íva» názvy konkrétnych skupín produktov / slu¾ieb a nie názvy jednotlivých produktov / slu¾ieb.

Aby sme to zhrnuli, pri vytváraní fi¹kálnej hotovostnej základne sa musíte nauèi» len s niekoµkými farbami na poslednom èísle a predov¹etkým s právnymi po¾iadavkami. Ich notoricky známe zlyhanie, kontrola daòového úradu, malo urèite »a¾ké dôsledky, ktorým by sa v¹etci podnikatelia chceli vyhnú». Mierne menej re¹triktívne sú predpisy pre stredné podniky, napríklad v prípade miestnych obchodov, ktoré nemusia veµmi ¹pecifikova» názvy ponúkaných produktov, model nechce pou¾íva» názov celozrnný valec alebo makovú buchtu, len rolku, buchtu, len s uvedením správnej sumy pre daný výrobok.