Registraenu pokladnicu a fakturu

Zavedením nových re¹triktívnych po¾iadaviek týkajúcich sa registraèných pokladníc sú stredné podniky povinné ich poskytova». Ka¾dá spoloènos», ktorej roèný príjem presahuje 20 000 Úèelom PLN je povinnos» registrácie na daòovom zariadení.

V prípade, ¾e sa èinnos» zaèala v systéme roka, peòa¾ný limit, na ktorý je zru¹ená z evidencie prostredníctvom registraènej pokladnice, sa vypoèíta v pomere k objemu obchodov v priebehu roka.V poslednom je malá èas» malej kancelárie nútená vlastni» majetok z registraèných pokladníc. V takýchto prípadoch jednoducho neplatíte za nákup veµkých, komplexných registraèných pokladníc, preto¾e vlastníci takýchto spoloèností v urèitom ¹tádiu hµadajú úspory. Fi¹kálne pokladne najlacnej¹ích spoloèností ponúkajú zariadenia urèené najmä pre mladých podnikateµov. V tomto koeficiente musí investor zlo¾i» skú¹ku na to, èo od finanènej in¹titúcie poèíta, a na základe èoho sa táto pokladnica pou¾ije. Ponuka takýchto registraèných pokladníc je dokonca veµká. Majiteµ znaèky má èo po¾iada». Takéto registraèné pokladnice sa vyznaèujú strednou plochou povrchu a niekoµkými men¹ími funkciami. Ceny sa pohybujú od niekoµkých stoviek a¾ po jeden a pol tisíc. Mobilné registraèné pokladnice sú viditeµné na trhu, ktorý mô¾e by» v predajných podmienkach zviazaný v prirodzenom priestore, kde sa predávajúci musí neustále pohybova», ale sú aj tie, ktoré sa vyrábajú v zariadeniach na pou¾itie v miestach, kde je mo¾né toto mno¾stvo nastavi». V prípade týchto èísel výrobca èasto udáva správnu teplotu, v ktorej mô¾e registraèná pokladnica vytvori», preto¾e ju nemo¾no pou¾íva» pri extrémne nebezpeèných teplotách mrazu. Okrem toho majú takéto registraèné pokladne v prípade da¾ïa vodotesné klávesnice.

Pokladòa pre malých podnikateµov je malá. Podobne ako ka¾dá pokladnica vytvára aj duplikát pokladnièných dokladov, ktoré by mali by» ponechané na vyrovnanie s titulom ministerstva financií. Elektronické kópie sa obyèajne vyrábajú v tom najhor¹om vyhotovení, tak¾e veµkos» pokladnice je kompaktná. V rýchlej¹om súhrne existuje aj mo¾nos» tlaèe duplikátu na iný kotúè papiera.

V týchto registraèných pokladniach sú funkèné tlaèidlá a mo¾nos» ulo¾enia základne tovaru. S poèítaèom je mo¾né spoji» aj mno¾stvo rozsiahlej pokladnice, pripoji» èítaèky èiarových kódov alebo elektronické váhy. Okrem toho existuje aj mo¾nos» integrácie pokladnice s platobným terminálom. Vïaka týmto plným schopnostiam si dokonca aj malé spoloènosti mô¾u dovoli» vies» záznamy o predaji správne.