Skoda octavia 1 elektricka in talacia

Elektrická in¹talácia je »a¾ký organizmus, v ktorom musí v¹etko pracova» spoloène. Ak jeden prvok zlyhá, mô¾e prejs» v¹etky ne¹»astia. Najèastej¹ie sa dr¾í smrteµného zásahu elektrickým prúdom alebo po¾iaru, v ktorom µudia stále mô¾u zomrie». Tak¾e sa musíte stara» o elektrické in¹talácie, pravidelné kontroly vykonávané kvalifikovanými elektrikári a pravidelne odstraòova» v¹etky chyby.

Jednou z najdôle¾itej¹ích zále¾itostí ka¾dej elektrickej in¹talácie je výber bezpeènostných prvkov. Tento veµký faktor mô¾e závisie» od vá¹ho bytu alebo zdravia. Bezpeènos» by sa mala zvoli» podµa výkonu stránok. Zaèína s hlavnou poistkou, ktorú chcete pou¾i» pri menovitej dodávke elektrického prúdu pri podpise zmluvy na dodávku elektrickej energie. Pou¾íva sa na to, aby bolo zlé získa» viac elektriny ako je to z tejto zmluvy. Ak je to tak, elektrické drôty v prednej èasti ná¹ho bytu alebo pracovného domu by boli fúkané.Ïalej sme elektromer aj na úèely hlavného rozvádzaèa. Rozvádzaè je srdcom elektrickej in¹talácie. Ka¾dý okruh má svoj pôvod tam. V¹etko je chránené príslu¹nou poistkou s menovitým prúdom. Výber zabezpeèenia by mal by» zameraný na profesionálneho elektrikára, ktorý pre nás vykoná elektroin¹talaèný projekt predtým, ne¾ bude spôsobený. Na tejto úrovni sa urèí, koµko ¾ivých obvodov rozpoznáva, èo sa poèíta do moci a ktoré prúd v nich preteèie. Je to posledné mimoriadne dôle¾ité, preto¾e závisí od zvoleného prierezu vodièov a následne poistky s príslu¹ným menovitým prúdom. Je to my¹lienka a aplikácia takzvanej selektívnosti ochrany, vïaka ktorej v prípade skratu bude vypnutá iba poistka daného okruhu a nie hlavná ochrana, ktorá by odstránila dodávku energie do celej budovy.