Sosnowiec po iar

Prioritným zdrojom bezpeènosti sú znalosti z oblasti po¾iarnej ochrany. Oheò je jedineèný medzi najnároènej¹ími prvkami, ktoré sa nedajú rozpozna», rýchlo sa ¹íria a nièia v¹etko, èo zasiahne individuálne. Ka¾dý interiér, v ktorom sú µudia, by mal by» primerane vybavený protipo¾iarnymi zariadeniami, ktoré budú predstavova» úèinný postoj v boji proti nepredvídateµnému prvku.

Spolu s vhodným vybavením, ktoré sa pou¾íva na vytvorenie ohòa a prinies» priestor pred jeho ¹írením, by sa mali pozna». Ka¾dý, kto sa chce cíti» v bezpeèí pred ohòom, by mal absolvova» príslu¹né ¹kolenie. Nie nejaký druh ohòa, preto¾e sa zastaví s poznámkami toho istého výrobku. Napríklad, spaµovanie oleja alebo rovnakú elektrickú in¹taláciu, nemô¾ete uhasi» vodou, ktorá bude len vlo¾i» plameò a vykonáva», ¾e oheò bude pou¾íva» oveµa viac na meranie. V boji proti niektorým po¾iarom je mimoriadne úèinné uhasi» parou. Parné hasenie je metóda parného kalenia, ktorá má skutoène vysokú úèinnos», ale je to také obmedzenie. Nízka merná hmotnos» pary prakticky bráni tomu, aby sa v òom nachádzala v priamom priestore, preto¾e v takýchto podmienkach para nedosiahne svoje hasiace vlastnosti. V uzavretých priestoroch malej veµkosti sa uká¾e, ¾e hasenie parou je výnimoène dobré. Vïaka pou¾itiu výpoètovej technológie na výkon brzdenia prívodom kyslíka a veµkému podhodnoteniu jeho úrovne koncentrácie bude v ideálnom prípade para slú¾i» na uhasenie po¾iaru kvapalín, plynov alebo dokonca elektrických in¹talácií. Hlavným princípom èinnosti hasiacej pary je kompatibilita s teplotou vznietenia horiacej látky. Èím kraj¹ia je teplota vznietenia horiaceho materiálu, tým silnej¹í bude v hre s plameòmi pár.