Text vlasov

Moja neter je veµmi vyhµadávaná vlasmi, mô¾ete ju drá¾di» niekoµko dní, vyèesa» ju a zamý¹µa» ju. Súèasne je skutoène absorbovaný, ¾e ak chcete, aby v¹etko vyzeralo perfektne, je mo¾né urobi» jeden penis asi tak desa»krát, na nejaký èas nosi» na vlasy príslu¹enstvo, alebo klip na to. Miluje ¹kolské predstavenia a vystúpenie s nimi. Jej nové vytvorenie kráµovnej Scurvyho bolo tie¾ zábavné a vy¾adovalo dokonalý úèes a ¹aty. Pri kontakte moja matka mala svoje malé copánky s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Po chvíli tento dobrý jedenás» rokov povedal nie, nie, nie raz. Budem èaka» ïaleko dovnútra ... a zaèalo. Okrem ich písania prebehlo aj pä»desiatpä» minút pretaktovania. Vyzerala skvele ako skutoèná kráµovná. Ale ako hostia s aristokratmi sa rýchlo zmenila myseµ. Bez obáv o posledné, to bolo asi dve hodiny od zaèiatku predstavenia. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave to bolo skoro viac "nie, nemám rád, v tom, èo som pre òu nepamätá, èo pre òu veµmi pracuje". Po¾iadala o nový úèes, èalúnené vlasy v ko¾i naplnenej koky. Na¹»astie samozrejme, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, u¾ máme prax, aby sme jej vlasy urobili, a tak to v¹etko ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka bola na jednej strane postavená v ïal¹ích dvadsiatich minútach.

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá