Transmisny elektronovy mikroskop

Operaèné mikroskopy sú pova¾ované pri vytváraní operácií vy¾adujúce veµkú presnos» na malom pole pôsobnosti, èo je dôvod, preèo o¹etrenie bola aplikovaná lekársku vedu oftalmológia, stomatológia, ORL a neurochirurgii. Operaèný mikroskop nie je len ¹tandardné okrem toho, ¾e mikroskopické hµadanie len zväè¹i» obraz, ale obraz stereoskopowo¶æ vylep¹enia vybavenie a håbku ostrosti. Prevádzkové mikroskopy sa pou¾ívajú, okrem iného v mikrochirurgii, ktorý urèuje spôsob operácie zahàòajúce vytvorenie mnohých spôsoby lieèby jemných anatomických výtvory. Niektoré chirurgické mikroskopy, ktoré sa pou¾ívajú pri mikrochirurgických operáciách pomocou vstavanej kamery, tie¾ umo¾òujú dôkladnú dokumentáciu lieèby.Moderné chirurgické mikroskopy majú komplexné kontraverzné mechanické zavesenie chirurgickej optiky, poslednej generácie a sú vybavené koaxiálnym xenónovým osvetlením, autofokusom, autobalizáciou a varioskopom. Mno¾stvo inovatívnych rie¹ení pou¾ívaných v novej generácii operaèných mikroskopov zni¾uje riziko vzniku chýb poèas nebezpeèných operácií, ktoré ¹etria zdravie alebo bývanie. Ostatné operaèné mikroskopy sú ¹iroko automatizované a parametre ich èinnosti mo¾no synchronizova» s operaènými ¹kolami operátora obsluhujúceho mikroskopické zariadenie poèas neurochirurgickej procedúry. V súèasnosti vedci ¹pekulujú, ¾e neustále zvy¹ovanie mikroskopie umo¾ní zaèatie vývoja nanotechnológií, ktoré urèite budú v ¹irokej miere vyu¾ívané v budúcnosti medicíny.