Typy du evnych poruch

Du¹evné poruchy mô¾u ovplyvni» úlohu v ka¾dom veku. Lekári upozoròujú, ¾e na ne reaguje takmer 20% detí v ¹kolskom veku. Ako zisti», èi va¹e die»a mô¾e zaobchádza» s du¹evnými poruchami?

Najprv musíte vedie», ¾e v¹etky poruchy u detí mô¾u by» zachytené vo zvy¹ku storoèia. Niektoré sa èastej¹ie objavujú v ranom detstve, iné sú vhodné pre pred¹kolské vekové skupiny, zatiaµ èo v ¹kolskom ¹táte sú odhalené úplne odli¹né poruchy. Vývojové abnormality sú veµmi dynamické a ich príznaky sa s vekom zlep¹ujú.

Úzkostné poruchy, ktoré propagujú v troch oblastiach, sú veµmi »a¾ké. Najdôle¾itej¹ie z nich je odvetvie subjektívnych zá¾itkov, ktoré hovorí o tom, èo je die»a v súkromnej mysli. Druhá sféra je somatická sféra, ktorá sa mení na to, èo die»a cíti vo svojom tele. Symptómové symptómy sa vyznaèujú rôznymi typmi bolesti (napr. Brucha alebo hlava a dokonca aj vracanie a mdloby. Die»a mô¾e tie¾ obsahova» nechu» na hody a utopenie v noci. Posledná sféra sa týka správania die»a»a a stretáva sa s ru¹ivým správaním. Die»a mô¾e presta» kontaktova» svojich rovesníkov a sta» sa viac stiahnutými.

Kedy by ste mali ís» s psychiatrom so svojím die»a»om? Podmienkou boja ¹pecialistu je ka¾dé správanie die»a»a, ktoré sa odchyµuje od normy. Ná¹ mladý psychiater v Krakove sa zameriava na deti, pre ktoré je dráha je zodpovedná za vedenie choroby. Tým, ¾e ¹tuduje knihu s de»mi a vysokými dávkami empatie konzultácií s na¹imi expertmi nebude stresujúce pre va¹e die»a. Tým, s vyu¾itím najmodernej¹ích technológií pri výrobe detí, ná¹ mladý psychiater nielen diagnostikova» problém, rovnako ako vyvinú» v¹etko úsilie, aby ho µahko vyrie¹i», dáva» die»a»u spokojnos» detstva.