Ukrajinske prekladateuske prace

Práca tlmoèníka je nepredstaviteµne dôle¾itá a mimoriadne zodpovedná práca, preto¾e musí pochopi» význam jedného z nich v pohybe druhého medzi týmito dvoma predmetmi. Èo sa deje vo vnútri, nevy¾aduje toµko opakova» slovo ako bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu výrazu a potom je oveµa väè¹í. Takéto ¹koly majú vá¾ne miesto v komunikácii av porozumení, ako dodatoène v ich poruchách.

Jeden z typov prekladov je po sebe nasledujúci výklad. Aké sú teda aj preklady a aké sú priame ¹pecifiká? No, keï hovorí z hlavy, prekladateµ poèúva urèitú stránku tohto vyhlásenia. Mô¾e si vzia» poznámky a on mô¾e ma» len to, èo sa rozhodne prejs» reproduktorom. Keï táto skonèí konkrétny aspekt ná¹ho prejavu, potom úlohou prekladateµa je posiela» jeho úèel a my¹lienku. Samozrejme, ako u¾ bolo spomenuté, nie je potrebné ma» doslovné opakovanie. Preto musí da» zmysel, princípy a význam výrazu. Po opakovaní sa hovorca rozvíja svoj názor a znovu ho zdieµa s dobrou skupinou. A v¹etko prebieha systematicky a¾ do vykonania vyhlásenia alebo odpovede úèastníka, ktorý vedie aj v miestnom jazyku, zatiaµ èo jeho názor je vycvièený a prenesený na èíslo osoby.

Tento typ prekladu má priame choroby a nevýhody. Hodnota je v skutoènosti, ¾e sa vyvíja pravidelne. Fragmenty výpovede, ale tieto prvky mô¾u rozdeli» koncentráciu a získa» pozornos». Prelo¾ením èasti èlánku mô¾ete µahko rozptýli», zabudnú» na nieèo alebo len vyrazi» z rytmu. V¹etci v¹ak doká¾u v¹etko pochopi» a komunikácia sa zachová.