Znalos anglietiny podua normy 6001

Preklady bez pochybností vy¾adujú nepochybne vynikajúce vedomosti o cudzom jazyku spolu s jeho kultúrnym kontextom. Existujú v¹ak preklady, ktoré dodr¾iavajú niekoµko stresujúcich a menej ¾iaducich aj tıch, ktorí tım tım tlmoèníkom ¾iadajú, aby sa zapojili do stopercentného mno¾stva seba a ktoré sa navy¹e stretávajú s veµkým stresom. O akých prekladoch hovoríme? Existujú posledné následné vplyvy.

Èo je to isté?

Konzekutívne tlmoèenie prichádza do skupiny tlmoèenia. Táto skutoènos» u¾ od prekladateµa vy¾aduje veµa stresu. Takéto preklady sa poèítajú s reproduktormi, ktorí hovoria ako prvý, a keï mlèí, tlmoèník dáva poslucháèom jediné pravidlo, ale teraz je prelo¾ený do cieµového jazyka. Samozrejme, reèník si je dobre vedomý, ¾e musí existova» adekvátne prestávky, podµa toho, èi je prekladateµ k dispozícii pre informácie a prekladá sa z nich, alebo len poèúva, ale spomína na to, èo si spomenul, a komunikuje nadradený obsah.

Mulberry's SecretMulberry's Secret - Kozmetika zasiahla v oblasti krémov na zmenu farby!

Tak¾e tieto tréningy sú jednoduché?

Samozrejme, ¾e nechodia na populárne, aj keï prelo¾ené akcie boli zrejmé, ne¹pecializované. V tomto modeli prekladov by sa malo bra» do úvahy, ¾e tlmoèník musí by» schopný dokonale zvládnu» jazyk. Nie je k dispozícii slovník, keï jeho kolegovia sedia v kancelárii a uèia niektoré dokumenty. Netrvá dlh¹ie, ne¾ o tom premý¹µa». Preklad sa tu tie¾ vy¾aduje. Neexistujú ¾iadne dohody naplánované na 24 alebo 48 hodín. Ale v súèasnosti pravidelne pred poslucháèmi. A tlmoèník musí existova» nielen s osobou, ktorá veµmi dobre pozná jazyk, ale s sebakontrolo- vaným a strachom odolným èlovekom, ktorý si pamätá, èo poèuje.

Konzekutívne tlmoèenie je »a¾ké. Existujú v¹ak aj µudia, ktorí dokonale pochopili umenie takéhoto prekladu. V Poµsku sme skutoène veµa vynikajúcich prekladateµov, ktorí v najväè¹ej miere vykonávajú na¹e úlohy. Stretávame sa s nimi rôznymi spôsobmi obchodných rokovaní, tlaèových konferencií a rokovaní.