Znalos jazyka je aktivna

ValgorectValgorect - Najnov¹í ¹pecialista halluks gel!

Postupný urèite by» videný ako variantu simultánneho tlmoèenia, a v skutoènosti sa jedná o dva úplne odli¹né typy prekladov. Konzekutívne je posledná, ¾e prekladateµ dostane ïal¹ieho reèníka, poèúva jeho prejavu, ktorý nasledoval, pomáha ka¾dý pripravený poznámky prelo¾i» stanovisko èiastky na jednotlivé jazyk. & Nbsp; Simultánne preklady, v¹ak sú vyrobené ¾i» vo zvukovo izolovanej miestnosti. V súèasnej dobe za sebou preklady sú nahradené simultánnym prekladom, ale v¾dy príde na ktoré tento model preklade je vykonávaná, a to najmä v stredne veµkých skupín µudí na cestách alebo tie¾ vysoko ¹pecializovaných stretnutiach.

Ktoré funkcie tradièného tlmoèníka? Mal by by» veµmi ochotný vykonáva» svoju vlastnú profesiu. Po prvé, mal by by» ¾ena, ktorá je mimoriadne odolná voèi stresu. Konzekutívne interpretácie sú »a¾¹ie a »a¾¹ie vykonateµné, tak¾e osoba pracujúca na prekladoch by si mala urèite pamäta» na takzvané nervy, nemô¾e robi» veci, keï sa dostane do paniky, preto¾e nemá ¾iadne povinnosti prelo¾i» danú frázu. Potrebné je bezchybná dikcia. Aby bol preklad premenlivý a jednoduchý, chce by» vyjadrený èlovekom s dokonalými jazykovými schopnos»ami bez preká¾ok v reèi, ktoré vytvárajú ¹kody pri príjme správy.

Okrem toho je veµmi dôle¾ité ma» dobrý krátkodobý názor. Je pravda, ¾e prekladateµ mô¾e a dokonca by mal robi» poznámky, ktoré mu pomô¾u zapamäta» si text, ktorý hovorí reèník, ale nemení to, ¾e poznámky budú zvyèajne poznámky, nie celé vyhlásenie reèníka. Funkcie po sebe idúceho tlmoèníka zahàòajú nielen schopnos» zapamäta» si slová, ktoré hovorí osoba, ale aj tendenciu presne a bez obmedzení preklada» ich do ïal¹ieho jazyka. Ako vidíte, bez krátkodobej pamäte je simultánny tlmoèník µahko úplne neproduktívny vo výrobe. V súèasnosti sa opakuje, ¾e tí najlep¹í po sebe idúci tlmoèníci si doká¾u zapamäta» a¾ 10 minút textu. Av¹ak vedµa seba, èo sa v podstate prejavuje, treba pripomenú», ¾e urèitý prekladateµ by mal ma» vynikajúce jazykové znalosti, znalos» jazyka a idiómov v iných jazykoch a tie¾ vynikajúce poèutie.